Điêu khắc Ngô Xuân Bình

NGÔ XUÂN BÍNH

ĐIÊU KHẮC ĐỒNG & ĐÁ

Nhân loại phải mất hàng nghìn năm để hình thành một bản thể (EGO). Nhưng nhân loại lạc hướng chỉ cần vài chục năm, thậm chí chỉ vài năm đã xóa đi chuỗi gắn kết văn hóa đặc trưng của một vùng miền, một dân tộc (làng nghề, tập tục, kiến trúc, phương thức canh tác, tôn giáo, nguồn gen…)