Thế Thái

“Lá lành đùm lá rách”. (Thông điệp nhân ái, thông điệp văn hiến ngàn đời…).

“Lá lành đùm lá rách”. (Thông điệp nhân ái, thông điệp văn hiến ngàn đời…).