Hồng Hoang 28 (80)

“Bòng”, “bưởi”… đầy người, phính căng đầy trời… kết đồi thành núi, kết mạch thành sông..

Bộ sưu tập “Ông Đùng bà Đoàng” bất hủ! Bộ sưu tập mắt nhìn thỏa thuê: “Bòng”, “bưởi”… đầy người, phính căng đầy trời… kết đồi thành núi, kết mạch thành sông; Uỳnh uỳnh “ thảnh thơi” – có bầu có bạn: “Ông Chằng to phướn”- gỗ lim, cột táu ; “Bà Đà – duyên dáng” – bánh dày múi cao – tràn đầy mẫu ruộng… ôi… ôi… duyên nợ cuộc đời – đến nay có tuổi, trọng vọng đức tin, huyền thọại tổ tiên chuông đồng thức ngộ, lạy cậu lạy mợ, lạy cậu lạy thầy chúng con không khoa trương gồng mình khác lạ, không cắt bỏ gập gãy, buông bỏ, lãng sao các từng văn hiến, chúng con uống nuốt sinh thành nhờ các tầng văn hóa Viết xin ghi tạc ơn thành, gắn khuôn lên ngôi giao chuyển đi lên… (Thông điệp chuyển hóa ý tưởng cầu chúc con cháu đầy đàn, đất trời duyên lành bền vững).