Tam hợp

Hỗn mang kết kéo thôi thúc và trỗi dậy. (Thông điệp giải thoát vươn lên).