Thiên Mệnh 12 (9)

Rất phân vân ý nghĩ “vẩn vơ” vẫn ghim đóng “vẩn vơ níu kéo”! vô vàn thánh tích – thồng lộng không đáy

Ý niệm quán thế – cấu hình trùng phùng thông điệp: Vô ngần thời gian – kết đài nến thánh linh, chồng lớp nấc thang: Rỗng mà đầy; No mà thoáng; Phạt lở xù da… vẫn thanh mịn “dịu dàng”; Rất vô hình trừu tượng vẫn đắm đuối “thời gian”; Rất phân vân ý nghĩ “vẩn vơ” vẫn ghim đóng “vẩn vơ níu kéo”! vô vàn thánh tích – thồng lộng không đáy – chấp chới trống rỗng, ngân rung sâu trong ta, tìm chiết tự mã hóa hoang giã, thiêu đốt ý niệm mơ hồ, lửa hoàn nguyên tiếp cháy, cối càn khôn bi tráng gầm thét, chất chơi hoảng sợ, chất mơ cười duyên… (Thông điệp đồng phối lịch sử, vượt trở ngại kết nối, tích hợp, liên thông).