Thiên Mệnh 15 (26)

Phiên bản con người vần vũ, lộ phên giậu trá hình… tình to tình nhỏ duyên phận

Kê nối “hai nửa”? Tinh giản bỏ đi quá nhiều: Còn lại na ná “mông”, na ná “cổ”, na ná chút ít lưng, bụng… vu vơ… không đầu không chân? Trơ khức… không gì? Đúng không có gì? Sao có! Có nhiều: Phiên bản con người vần vũ, lộ phên giậu trá hình… tình to tình nhỏ duyên phận; Nói ai nghe ai nói, nhũ đá nhỏ giọt mau thưa, cua cóc hang lũ bò ra: Kể chuyện ù ù… mù mù… ngàn năm mù sương trí ngộ, thiên dục khó lường, phì phạch như ươm nảy mầm, trời già khôn tỏ, chỉ tiếc chưa phóng được to, chưa đủ chiều kích bao chứa trăm cõi, phát chồng lớp lớp tư tưởng tái hiện nhân thế kỷ nguyên, rộng hẹp cao dày trí thông, soạc chân đếm đo thời đại văn minh xanh… vó câu khấp khểnh xe ngựa – tu mười kiếp sinh thành… (Thông điệp lửa đổi, tình yêu hạnh phúc, thông điệp kỷ nguyên trí tuệ).