Ngư Thống

“Nhân Ngưu” biểu tượng bay thoát, nông nghiệp thời đại mới, con người và cánh diều. (Thông điệp phát triển cân bằng tự nhiên). “Nhân Ngưu” biểu tượng bay thoát, nông nghiệp thời đại mới, con người và cánh diều. (Thông điệp phát triển cân bằng tự nhiên).