Nhập Hóa

Ngước lên trời xanh: Nhập hoá. (Thông điệp thể chất và tinh thần- thể chất và trí tuệ! Nhân tính con người khát khao sáng tạo).

Ngước lên trời xanh: Nhập hoá. (Thông điệp thể chất và tinh thần- thể chất và trí tuệ! Nhân tính con người khát khao sáng tạo).