Thông Giao 8

Trâu – Vật tổ của người Việt cổ! Biểu tượng cơ nghiệp nhà nông thời trung đại: Cơ nghiệp “trâu” hôm qua hôm nay…

Trâu – Vật tổ của người Việt cổ! Biểu tượng cơ nghiệp nhà nông thời trung đại: Cơ nghiệp “trâu” hôm qua hôm nay… thời gian hoài niệm; “Trâu” khát vọng thời đại: Trâu bay! Trâu mỏng tang vệt nắng,
vệt gió! Trâu bung cánh lướt trời cao! Trâu không có đuôi! Trâu có bánh lái – trâu có cấu trúc mới lạ – tinh khôi!

Trắng thanh lặng, yêu kiều, lay động: Mặt – hồn thức cởi tỏa, sừng – tai vũ lỗng bay! Mắt sáng – khát vọng đội
cơ nghiệp đất trời rực bay. Hùng cứ ngàn phương, linh thần thức ngộ ánh sáng, định giá vô giá, giác độ không
chút lơ là, hận mặc cảm bỏ bê bao lần cơ hội, trống đánh xuôi kèn thổi ngược, thông danh định đệm cò con,
thỏa mãn cuộc chiến máu lửa! Muôn thần không quên tri ân, không quên xương máu núi suối, không quên
tủi nhục nô lệ. nhưng không thể ngồi ông phèn la ảo ảnh – cần băng thông hành động, cần vụ nổ binh băng
mới, vụ nổ cách mạng, vụ nổ đi lên, vụ nổ khoa học, vụ nổ thoát đói nghèo. (Thông điệp tương lai thời đại ).