Nhập Hóa

Rường cột- Đỉnh nâng đỡ, cột trụ cánh bay. (Thông điệp gắn kết cộng đồng đi lên).

Rường cột- Đỉnh nâng đỡ, cột trụ cánh bay. (Thông điệp gắn kết cộng đồng đi lên).