Tam Hợp 3

Đối trọng biến thể chiếc bàn khổng lồ lộn ngược, chiếc bàn quái đản phiêu diêu của những người “khổng lồ một mắt”, chiếc bàn “thiên đạo cuộc đời”..

Đối trọng biến thể chiếc bàn khổng lồ lộn ngược, chiếc bàn quái đản phiêu diêu của những người “khổng lồ một mắt”, chiếc bàn “thiên đạo cuộc đời”… hàng trăm Container to đùng chồng xếp, giao chuyển lênh đênh trên biển – giao chuyển núi phao đón nhận biến cố cuộc đời. (Thông điệp đa phương diện, đa hướng tiếp cận tương lai, thông điệp cần bước đi vững chắc).