Thiên Giới 12(10)

“Đá” – vỉa đá nguyên khối… sừng sững cao… sừng sững “decor –Logo biểu đạt” – bốc trời – bình đẳng cùng các châu lục…

Trang …: Cuồng loạn, phức tạp: “Cơ khí hóa”? “Hình học hóa”? Không tự sự? Thông điệp “đài không gian năng lượng nổ”? Khát vọng thời đại? Biểu trưng chuyển dịch? “Tư duy hồn thức”? Không! Tất cả: “Tượng đài” – biểu tượng đi lên – tiến bộ đổi thay – Logo không gian cảm quan thị giác – trường năng lượng sinh học tích cực: Khối tinh giản tích hợp, chồng lớp phá cách, phạc mảng khác biệt…bong lở… y trang “Đá” – vỉa đá nguyên khối… sừng sững cao… sừng sững “decor –Logo biểu đạt” – bốc trời – bình đẳng cùng các châu lục… bành bành bao đồng ngữ giá, căng đanh trùng khơi trong mơ, động đình nguyên khôi kì ngộ, diệu khúc ngân tỏa sao ngời, phiêu phiêu bừng bừng ngọn lửa, phồn năng thiên quí thiên hà, đống đống kiếm tìm thức ngộ,lập trình xa lộ băng thông, trái tim cuồng điên vẫy gọi… (Thông điệp: Định danh đất Việt).