Thông Giao

Chim Hạc bố cáo vững bền “Kiềng ba chân toạ hội”.

Chim Hạc bố cáo vững bền “Kiềng ba chân toạ hội”.