Nhân Thạch

Trụ âm dương- Găm ký ức- Nước chảy từ nguồn- Trăm sông về biển. (Thông điệp vạn nhành cùng gốc tri ngộ muôn đời.

Trụ âm dương- Găm ký ức- Nước chảy từ nguồn- Trăm sông về biển. (Thông điệp vạn nhành cùng gốc tri ngộ muôn đời.