Thiên Giới 7

Xuyên suốt không giới hạn, những linh vật mình người đầu chim giăng kết vòng tròn đồng tâm có cổng làng hun hút…

Xuyên suốt không giới hạn, những linh vật mình người đầu chim giăng kết vòng tròn đồng tâm có cổng làng hun hút… vòng quanh cối tròn “Thiên tạo”, lúc lắc cuộc đời “hình như” nghiền nát “phôi thai”… không! Những vòng kết: Vòng tay nối vòng tay yêu thương, vòng tay đồng thanh tương ứng. (Thông điệp đoàn kết, hòa bình, nhân ái).