Thiên Phú

Mẹ giang tay, mẹ dâng bầu sữa. (Thông điệp mẫu tử).

Mẹ giang tay, mẹ dâng bầu sữa. (Thông điệp mẫu tử).