Hồng Hoang 19

Ngước cao nhìn trời, ước vọng bền lâu! Khối chồng xoắn, quy kết liền mạch: Âm có, dương, có… anh chị nếp tẻ “của ấy” đầy vơi..

Ngước cao nhìn trời, ước vọng bền lâu! Khối chồng xoắn, quy kết liền mạch: Âm có, dương, có… anh chị nếp tẻ “của ấy” đầy vơi: Thực thể hội tụ “kiến trúc kỷ nguyên” giăng ngang kết dọc – bề thế hoành tráng… tích hợp – cơ cấu – chiều kích văn hóa – tham vọng tương lai. cảm giác “dòng tuôn”, “liền núi liền sông” – “gắn khuôn lên ngôi” khát vọng khẩn khai! Lồng lộng tâm thức, bội thu thiên hương, ngồn ngộn bất thường, oai thiên lẫm liệt, con mắt không thể đọc khác, thiên cổ có chăng? Thân phận cá nhân không thể so bì, không thể kết nối thực thể riêng lẻ – đây là cộng đồng , đây là dân tộc, đây là quốc gia … chồng lớp văn hóa, huyền thoại cổ trang, huyết thống di cốt truyền thống đắp bồi! (Thông điệp núi sông liền cõi, đoàn kết vững bền – đô thị kỷ nguyên – thời đại mới ).