Nhập Hóa

Đứng lên, chồi lên. (Thông điệp sống, thông điệp vươn lên, thông điệp hồi sinh- không thể quật ngã…).

Đứng lên, chồi lên. (Thông điệp sống, thông điệp vươn lên, thông điệp hồi sinh- không thể quật ngã…).

91 by nxtien on Sketchfab