Thiên Mệnh 13 (25)

Đá chứa vũ hằng thiên kỷ, ấm hơi người văn minh lúa nước, đồng hống về đây trẩy làng dựng nghiệp, không thể không cất tiếng mầu nhiệm thiên kỷ…

“Đá”… “Đá”… khối cục mịch là “Đá” – nén chắc, đen sì “khối đá”! Tính kiệm lời thủy chung “là đá”! Tính tinh giản khái quát “đá” vẫn y nguyên “đá” – đàn ông, đàn bà “hóa đá” tựu trung “hóa đá” ngạo nghễ khúc chiết, cho cái nhìn “khối đá EGO” – thành tố tương thông đoàn kết – “Đặc – Rỗng” vô biên; “tiềm thức – tâm thức” thời gian… như có như không hoài niệm, đá không chịu đất đá phải chịu trời, thông thông liên thông cảnh giới, không thể thiên thẹo nghiệp chướng, không thể không có ngôn tình, càng không thể không có danh phận cơ nghiệp nghìn năm – đá chứa vũ hằng thiên kỷ, ấm hơi người văn minh lúa nước, đồng hống về đây trẩy làng dựng nghiệp, không thể không cất tiếng mầu nhiệm thiên kỷ… (Thông điệp kết nối bền vững – người trung tâm vũ trụ).