Thông Giao

Cấu thành chập ba- Nối kết vô hình gia đình truyền thống. (Thông điệp về thái độ bảo tồn giá trị nhân văn).

Cấu thành chập ba- Nối kết vô hình gia đình truyền thống. (Thông điệp về thái độ bảo tồn giá trị nhân văn).