Nguyệt Vương 2

Mỏng căng, vồng càng trắng ngần vút lên … khối tích tòa lâu đài cẩm thạch trăm tầng thu nhỏ…

Mỏng căng, vồng càng trắng ngần vút lên … khối tích tòa lâu đài cẩm thạch trăm tầng thu nhỏ… ngàn ngàn cỗ xe vát qua, ngàn ngàn máy bay vun vút-cảm hứng sáng tạo, tầng vô thức siêu dẫn, tầng trí cảm giăng kết, tầng ảo ảnh chồng lớp: Phỏng chiếu ngun ngút tinh khí đất trời. (Thông điệp không gian đô thị tương lai, kỷ nguyên đô thị mới).