Thiên Tình 2

Mâu thuận lập lờ không dấu, thân phận ngang ngang lội ngược, tròng vòng ẩn ức nuôi tiếc, ngộn ngộn bùng nổ trườn thoát…

Tích hợp không phủ nhận khác biệt: Thông điệp kỷ nguyên thời đại! Phép thử không cào bằng văn hóa… đặt vô vàn thách thức! “Thông giao” cảm xúc? Khai sáng“nhục cảm”? Trống rỗng “triều thức”? Thiên năng trải nghiệm? Trí nhận “thời gian”! Khối bùng nổ – nấm gặp mưa trồi lên… ụ đầy… dệt ý tưởng trùng phùng duyên phận – nam nữ quằn vặn, phổng phao… hơ hơ đùa cợt… túm nắm tứ tung – phây phây khoe của – tình phốc một đời… thế mà không loạn. Mâu thuận lập lờ không dấu, thân phận ngang ngang lội ngược, tròng vòng ẩn ức nuôi tiếc, ngộn ngộn bùng nổ trườn thoát, khẳng khái thân phận Mậu hệ, hàm mong tâm thức ngàn năm – cơ nghiệp tổ tông nối dọi, nguôn cơn cẩn mạch non ngàn, vật vờ ngang trái sao đang, hèn chi quán thông ngắt nhịp, tương phùng lắm kẻ mù khơi… (Thông điệp giá trị truyền thống đầy cơ hội khẳng định – hội nhập toàn cầu)