Thiên Giới

Bảo tháp – Vương triện. (Biểu tượng thiên quý, sắc thái dân an, quốc tuý quốc hồn, biên cương một mối: Cầu cho quốc gia đời đời bễn vững, kỷ cương uy nghiêm rạch ròi chuẩn mức).

Bảo tháp – Vương triện. (Biểu tượng thiên quý, sắc thái dân an, quốc tuý quốc hồn, biên cương một mối: Cầu cho quốc gia đời đời bễn vững, kỷ cương uy nghiêm rạch ròi chuẩn mức).

89 by nxtien on Sketchfab