Hồng Hoang

Cóc vàng- Tràng hạt sinh sôi- Vạn mùa ân đức…(Nòng nọc trồi sinh, vụ mùa tươi tốt).

Cóc vàng- Tràng hạt sinh sôi- Vạn mùa ân đức…(Nòng nọc trồi sinh, vụ mùa tươi tốt).