Tam Hợp

“Kiềng ba chân”. (Thông điệp thành tố gắn kết).

“Kiềng ba chân”. (Thông điệp thành tố gắn kết).