Thông Giao 6

Cảm giác hoán đổi liên tục, cảm giác chợt hiểu chợt không, cảm giác tức tối lộn ngược… vo tròn đâm ngang, thất vọng cốt nhục…

Bản thể vòng vèo bám chặt, bản thể lật cong “vỏ đỗ vô hình” – cảm giác hoán đổi liên tục, cảm giác chợt hiểu chợt không, cảm giác tức tối lộn ngược… vo tròn đâm ngang, thất vọng cốt nhục… lỗ tròn ồ… ồ… tâm tưởng, lỗ tròn kết lắng “sự đời”: Hóa thạch cửu hoa. (Thông điệp tình yêu hạnh phúc, vĩnh hằng yêu thương).