Thiên Mệnh 35 (34)

Ẩn dụ lõi mầm trồng cây, lõi mầm có nhân có đức, lõi mầm ước nguyện mai sau, trời xanh cỏ biếc..

Thiên thẹo vồng ngược, đổ nghiêng “ỡm ờ”… bà to đùng – ông lép vế? Bà “mẫu hệ” oai nghiêm; Ông khiêm tốn “dịu hiền” – lát cắt cô quả – nguyên tắc oẵn vặn “thành tố” – hương hỏa “vạn sự nghiệp duyên”, “đổ nghiêng – gắn kết”: Ẩn dụ lõi mầm trồng cây, lõi mầm có nhân có đức, lõi mầm ước nguyện mai sau, trời xanh cỏ biếc, nữa câu ngừng gập qua cầu, lửa nồng yêu thắm lửa nồng cháy duyên, cánh cò vô tình chạm lưng ong áng mây, hỏi trời đất ranh giới đông tây yêu vựng bền phúc trạch huyết thống dân tộc? Chiếu cung thiên địa chả nợ thời cuộc, chả nợ chúng sinh, yêu thôi mà, yêu thực tình, yêu hồn hậu thủy chung, nhà nhà gắn kết, dân tộc gắn kết… (Thông điệp nhân đức tương lai).