Nhân Linh

Quy luật tồn sinh ôm chặt vòng tay, đồng cam đồng hướng, đồng khí tương cầu, chị ngã em nâng.

Quy luật tồn sinh ôm chặt vòng tay, đồng cam đồng hướng, đồng khí tương cầu, chị ngã em nâng.