Thiên Mệnh

Venus bị huỷ hoại. (Thông điệp cáo cảnh môi trường sống, con người vô ý thức tàn nhẫn phá, hủy hoại).

Venus bị huỷ hoại. (Thông điệp cáo cảnh môi trường sống, con người vô ý thức tàn nhẫn phá, hủy hoại).