Thông Giao 7

Rường cột bầu trời đen sâu, mê hoặc… hợp táu cáu trúc “đá” đồ sộ hỗn mang

Rường cột bầu trời đen sâu, mê hoặc… hợp táu cáu trúc “đá” đồ sộ hỗn mang – thiên lập Rubic khổng lồ… ẩn dụ cặp đôi quyện vào nhau bất phân – tách biệt, cặp đôi đen trắng… phân minh. (Thông điệp ánh sáng mặt trời, mọi góc tối cần được trí cảm chiếu sáng: Gắn kết truyền thống hiện đại, bảo lưu vãn hóa).