Vương Ca

Cấu tạo “Mỏ Neo” cột mốc- Bia ký hồi sinh. (Thông điệp thời gian, thông điệp cân bằng: vũ trụ và con người).

Cấu tạo “Mỏ Neo” cột mốc- Bia ký hồi sinh. (Thông điệp thời gian, thông điệp cân bằng: vũ trụ và con người).