Nhất Sinh 2

Khối cô đọng – “nét” khó hiểu: “Tích tè..số hóa giải tần “mật mã”: Vuông – tròn định mệnh, vuông – tròn “tích… tè…”

Khối cô đọng – “nét” khó hiểu: “Tích tè..số hóa giải tần “mật mã”: Vuông – tròn định mệnh, vuông – tròn “tích… tè…” vô vàn ẩn dụ, khỏa ước ảo ảnh, ngoáy sâu tiềm thức, thức ngộ: Bánh xe “cửu hoa sinh kiếp”. (Thông điệp linh khí đất trời hòa hợp).