HỒNG HOANG

Phá vỡ và trào dậy, mầm nấm, mầm…

Phá vỡ và trào dậy, mầm nấm, mầm măng, bội mùa sinh thành. (Thông điệp bền vững).