Hồng Hoang

Nhân tính không thể ẩn khuất – Vô cảm là chết. (Thông điệp thế giới công nghiệp không phát triển vô đối, nhân bản).

Nhân tính không thể ẩn khuất – Vô cảm là chết. (Thông điệp thế giới công nghiệp không phát triển vô đối, nhân bản).