Hồng Hoang 30(82)

Phiên bản “Ông Đùng bà Đoàng” trời khai đất mở… ước nguyện khó cưỡng, liên tưởng trùng trùng điệp điệp sinh sôi..

Phiên bản “Ông Đùng bà Đoàng” trời khai đất mở… ước nguyện khó cưỡng, liên tưởng trùng trùng điệp điệp sinh sôi, tràn sông tràn núi – “Tháp Chàm”, Trường Sơn một dải – chót vót trời cao: Ủ ấm ủ đầy “sông núi, thành quách”: Liên tưởng “bờ xôi ruộng mật” – phải trọng vọng giữ lại nhiều nhất tâm nguyên tổ tiên, thức ngộ thâu đêm cơ nghiệp nối dọi tông đường, cốt mạch núi sông, giáo phối thiên ngộ, hiễn linh tự do, trồi như ngọn tháp, vươn như trào long, thấu trời thọc ngược thiên cung thiên hà, vọng hống long long diễu hành con chữ khoác ý trang cơ nghiệp dân số đi lên, bền chắc, ổn định, thông tuệ, cơ nghiệp xanh… (Thông điệp giao kết văn hoá truyền thống, thông điệp sinh sôi bền vững, hạnh phúc cộng đồng).