Thiên Giới

Khối soi chiếu vấn đề nổi trội của xã hội đương đại, không phải cổ xưa, không phải mẹ của nghìn năm mà là “Đống Đất- Đống Nước” chống đỡ cho trái đất bình an…

Khối soi chiếu vấn đề nổi trội của xã hội đương đại, không phải cổ xưa, không phải mẹ của nghìn năm mà là “Đống Đất- Đống Nước” chống đỡ cho trái đất bình an, không sụp loạn- cột trụ cho sinh linh sinh sôi bền vững: Con Lạc cháu Rồng.

97 by nxtien on Sketchfab