Thiên Giới

Phiên bản “Ông Đùng bà Đoàng”. (Nguyện ước tối cổ: Yêu thương muôn đời – bền ngang trời đất).

Phiên bản “Ông Đùng bà Đoàng”. (Nguyện ước tối cổ: Yêu thương muôn đời – bền ngang trời đất).