Thiên Mệnh 9 (24)

Khối đen nhánh vồng thẳng, đồng cặp – hình tượng hóa cơ thể chắc nịch đội đất, đội trời – hừng hực sáng thế thọc lên!

Bản ghép “trồng nụ trồng hoa ”- nối kết vô hình ôm chứa lịch sử: Đầy đầy, chồng chồng, tầng tầng vô ngần… đóng đinh ý nghĩ sáng thế, đóng đinh “nỗi niềm đơn bạc” le lói đi lên: Khối đen nhánh vồng thẳng, đồng cặp – hình tượng hóa cơ thể chắc nịch đội đất, đội trời – hừng hực sáng thế thọc lên! Lăn lộn thực thể thọc lên! Nhục cốt khởi khai! Giành giật cơ hội! Không vo tròn đổi dạng! “Pháp tướng” giao diện tinh thần mới! Lặng yên giao duyên, con mắt khát thực mê mê lung sục, thiên cuộc nhập hóa, chí thành cười khô nước mắt, đi qua cầu bạc cầu vàng, mạch khí đất trời thiên cuộc, nguyện ước đồng phiêu siêu thoát, đâu cần nhận diện cuộc chơi, mai hậu xin đừng sao nhãng, thiên binh vạn mã theo cùng, anh hung thời này há vụng – khuông thiêng mắt nước sáng băng… (Thông điệp cấu trúc kỷ nguyên đô thị, kết nối cộng đồng tích hợp sáng tạo).