Thiên Phú 2

Không nửa vời làm dáng, không ỏng ảnh “phân trần”, không cang thẳng “vượt thoát” – niềm kiêu hânh giống nòi, cảm rung hạnh phúc khó biểu hiện

Không nửa vời làm dáng, không ỏng ảnh “phân trần”, không cang thẳng “vượt thoát” – niềm kiêu hânh giống nòi, cảm rung hạnh phúc khó biểu hiện: Khối căng thô như “thị”, khối nồng ấm nở “hoa”, khối trồi lên từ đất… tay, chân … thô rám “nhà nông khai khẩn gieo trồng”! (Thông điệp sinh sản bền vững, tương lai con trẻ).