Nhập Hóa

“Hoá thân” biểu tượng tự do – Cái tôi sáng tạo, cái tôi trân trọng, cái tôi trí tuệ, cái tôi tự do. (Thông điệp trân trọng chất xám kỷ nguyên mới).

“Hoá thân” biểu tượng tự do – Cái tôi sáng tạo, cái tôi trân trọng, cái tôi trí tuệ, cái tôi tự do. (Thông điệp trân trọng chất xám kỷ nguyên mới).