Thông Điệp 17

Từng trải đầy mình… thông điệp kinh coong – kinh coong mong đợi, kinh coong khát vọng..

Ngọn “triều” chếch nghiêng cắm thẳng – xuyên “đan điền”… “vô cảm” – nằm ngang “làm xiếc”? Người “vô cảm” có bàn chân “biết nói”: Lao động đầy mình! Từng trải đầy mình… thông điệp kinh coong – kinh coong mong đợi, kinh coong khát vọng, kinh coong ong ong xưa cũ, lẫn ẩn mặc cảm, lẫn ẩn suy tư, lẫn ẩn khát vọng ngoài mong đợi – cảm giác liên tưởng hiện hữu thực tại, cảm giác phiêu phiêu mơ hồ âu âu khó nắm bắt… phông văn hóa muôn đời chông chênh, âu đâu đây ngày tháng chau đảo, hệ hàm dịnh hướng lắc trôi, con tạo đưa vần chọc chạch, phong hóa văn minh lùm lùm không phân đen trắng, hí lộng nhân cuộc, người mở đường cần thời gian liên tục, chuỗi thức hành động nhất quán bền bỉ, có ngọn cờ dẫn đường quán thông… (Thông điệp giải thoát đi lên).