Thông Giao

Dấu lặng nếm trải- Xuyên thấu nội tâm. (Thông điệp bài toán hạnh phúc lứa đôi: thông cảm và chia sẻ; bỏ qua và nâng niu).

Dấu lặng nếm trải- Xuyên thấu nội tâm. (Thông điệp bài toán hạnh phúc lứa đôi: thông cảm và chia sẻ; bỏ qua và nâng niu).