Thông Điệp

Quảng bá- Con đường khai mở, trục cắt văn minh. (Biểu tượng giao thoa văn hoá- những lớp cắt hội tụ…).

Quảng bá- Con đường khai mở, trục cắt văn minh. (Biểu tượng giao thoa văn hoá- những lớp cắt hội tụ…).