Hồng Hoang

“Đông Sơn” phiên bản gieo trồng- Trái đất luôn quay- Trái đất rơi thẳng… Trái đất cần nâng niu. (Thông điệp không thù hằn tì hiểm… vũ trụ vô cùng vô tận).

“Đông Sơn” phiên bản gieo trồng- Trái đất luôn quay- Trái đất rơi thẳng… Trái đất cần nâng niu. (Thông điệp không thù hằn tì hiểm… vũ trụ vô cùng vô tận).