Hồng Hoang

Khối âm trồi lên bất an – bi kịch. (Thông điệp khát vọng tự do giới tính, quyền con người luôn được đề cao).

Khối âm trồi lên bất an – bi kịch. (Thông điệp khát vọng tự do giới tính, quyền con người luôn được đề cao).