Hồng hiện

Thăng hoa suy ngẫm, ngưỡng phồn sinh dọc ngang tung hoành… (Thông điệp chia sẻ cân bằng thăng hoa).