hồng hoang 6

Bay! Bay trong ánh sáng miền vô thức, bay khát vọng miền thiên giới vô ảnh… ngộ nghịch vô tư, trong ngần lồng lộng. (Thông điệp kỷ nguyên huyền thoại vô tư lự cổ tích).