HỒNG HOANG 40

Thanh bình: Biểu tượng cái tôi hiện thân, cái tôi chứa thành tố ngợi ca. (Thông điệp bình an, khởi sắc).