Hồng hoang 28

Đảo vặn tột cực, khối đa hướng không thể cố vặn thêm… Trọng tâm vẫn không bị lệch – con người không tuyệt vọng, con người không được lùi bước… Vũ điệu cảm hứng huyễn hoặc, thần khí lỗ lực bay! (Thông điệp giải thoát vô biên).