hồng hoang 25

Trào lưu đa nhân cách – con người đa quốc gia – con người toàn cầu. (Thông điệp giải thoát – thế giới phẳng nhưng tôn trọng bản sắc dân tộc, đa văn hóa, đa vùng miền…).